William Sweetlove

invitatie retrospectieve william sweetlove

NL.

"Het tijdelijke en het eeuwige zijn twee concepten die hoe langer hoe meer met elkaar wedijveren in mijn werk. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in fossielen. Ik beschouw hen als eeen overblijfsel van de geschiedenis. Het probleem vandaag de dag is dat fossielen niet meer bewaard moeten worden. Iedereen bewaart datgene waarvan hij denkt dat het belangrijk is. Zo gaat het ook met het denken. Ik noem dat ‘het fossiele denken’.

Wat beschouw ik als een fossiel in de kunst? Ik creëer sculpturen in plastiek, hars en polyurethaan, synthetische producten bekomen uit petroleum dat zelf een natuurlijk organisch fossiel is. Wanneer we petroleummolecules kraken, dan produceren we koolwaterstoffen: benzine, diesel, oliën, benzeen. Als we petroleumproducten verbranden, veroorzaakt dit pollutie die de opwarming van de aarde bevordert.

Ethylene en propylene die gedistilleerd worden uit petroleum, vormen het basismateriaal voor de productie van plastiek, polyester, nylon ... materialen die we dagelijks gebruiken. Wat is het basisprobleem? Al deze producten zullen eeuwig blijven bestaan in de vorm van fossielen en niets kan hen nog vernietigen. In het verleden werden ze simpelweg verbrand wat pollutie en dioxine vervuiling veroorzaakte. Mijn boodschap luidt dat we deze producten moeten recycleren en dat we moeten investeren in de technologie die dit mogelijk maakt. We zullen deze producten ook in de toekomst nodig hebben. Als er geen petroleum meer zal zijn, zullen er ook geen synthetische stoffen meer zijn. Als de klimaatsverandering zich voortzet, zullen de problemen nog groter worden.

Als kunstenaar probeer ik oplossingen te vinden. Darwin heeft ons geleerd dat levende wezens enkel kunnen overleven als ze zich aanpassen aan hun veranderende omgeving. Vandaag gaat de verandering zo vlug dat organismen niet langer meer de tijd hebben om te evolueren en dus sterven ze uit. Indien de temperatuur in Afrika met 5 graden Celsius zou stijgen, dan zouden de olifanten uitsterven. Vandaar dat ik hen kloon op kleinere schaal. Binnenkort zal er een teveel aan zeewater zijn, maar een tekort aan drinkwater. Vandaar dat mijn honden laarzen aan hebben , dat mijn pinguïns waterflessen dragen en mijn gekloonde kikkers rugzakken torsen om hen te helpen overleven.

Het publiek alert houden, bekom je niet met preken maar wel door de zetels compleet om te draaien. ‘Opvallen’ is de boodschap! Ik gebruik voornamelijk de primaire kleuren rood, geel en blauw. Soms gebruik ik ook tussenkleuren maar de primaire kleuren vallen het meeste op (een bruin dier in een groene omgeving zou een beperkte visuele impact hebben). Mijn favoriete kleur rood bijvoorbeeld beklemtoont het belang van het werk dat door de kleur plots meer waarde krijgt.

Enkele van mijn recentere werken zijn gemaakt uit gerecycleerd brons, wel niet het pure decoratieve materiaal, waarmee ik sowieso problemen heb. Ik wil dat ‘rijke’ materiaal minimaliseren, dus gooi ik een kwak verf over de hoofden van mijn sculpturen. Klimaatsverandering vormt de basis van mijn onderzoek. Ik ben steeds geïnspireerd geweest door kunst waarin niet het esthetische maar wel de politieke, sociale, ecologische waarden een rol spelen. Ik beschouw mezelf niet als een ‘groen’ individu en de politiek laat me koud, maar ik wil een boodschap achterlaten zonder de wereld te pollueren."

WILLIAM SWEETLOVE - "Mayday, Mayday... I Said no, no, no" ART STATEMENT 1969 – 2011

EN.

"Temporality and eternity are two concepts that increasingly compete in my work. I have always been interested in fossils, which I define as the residues of history. The problem these days is that fossils don’t have to be conserved anymore: everyone conserves what they consider important and this includes thinking, which I call 'fossil thinking'.

What do I consider a fossil in art? I make sculptures in plastic, resin, polyurethane; all of these are synthetic products made from petroleum, itself a natural, organic fossil. When we crack the molecules of petroleum we produce hydrocarbons – gasoline, diesel fuel, oils, benzene. When petroleum products are burned they generate pollution and cause global warming.

Ethylene and propylene distilled from petroleum are the basic material for the production of plastics, polyesters, nylon – all the products we need for everyday life. What is the basic problem? All of these products are here for eternity as fossils; nothing can destroy them. In the past, the human race simply burned them causing pollution and much more. My message is that we must recycle them and invest in the technology to do so. We will need them in the future. When we no longer have petroleum, we won’t have any more synthetics.

If climate change continues, the problems will just get worse. As an artist, I try to find solutions. Darwin taught us that creatures must adapt to their changing environment in order to survive. Today, the pace of change is so rapid that organisms do not have time to evolve and so they die out. If temperatures in the African continent were to rise by five degrees Celsius, elephants would die out so I am cloning them to smaller versions. Soon there will be too much sea water in the world but not enough drinking water, so I put boots on my dogs, give water bottles to the penguins and put back-packs on cloned frogs to give them some support.

The best way to keep the audience awake is not to preach but to turn the seats around. 'Standing out' is the message. I use mainly the primary colors: red, yellow and blue. Sometimes I use colors in between but the primary colors stand out the most (a brown beast in a green environment would have limited visual impact). My favorite color red, for example, indicates more interpretation of everything as if the essence of the work suddenly becomes more valuable.

Some of my recent works are made of recycled bronze. Not the pure, fancy stuff, with which I have problems anyway – in the end, it’s just metal. I want to minimize that 'rich' material so I just throw a blob of paint over their heads. Climate change is the basic of my research. I have always been inspired by the concept of art not busy with aesthetics but where social, political and ecological issues are involved. I am not a 'green' individual and politics leave me cold, but I want to leave a message behind me in the world without polluting it."

 

WILLIAM SWEETLOVE - "Mayday, Mayday... I Said no, no, no" ART STATEMENT 1969 – 2011

 

“MERRY-GO-ROUND” 
Retrospective 1969-2023 
April 14 - May 7, 2023 
Opening April 16 at 16.00h in the presence of Alderman Bart Plasschaert 
Curator: Daniela Chirion 

“MERRY-GO-ROUND” 
William Sweetlove